Εταιρικά Στοιχεία

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ]

 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL I.K.E.», το διακριτικό τίτλο «SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL», με αριθμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ε.Ο.Τ.: 0206Ε60000633301 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144538001000 (εφεξής η «SCL») πληροφορεί τους πελάτες της, καθώς και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της "www.sclevents.gr" , αναφορικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ότι κάθε εταιρεία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε φυσικά -εν ζωή- πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη από την 25/05/2018 να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η SCL είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαίτερα δε, με τις ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, υποψηφίων πελατών της, και των ανηλίκων τέκνων τους -φυσικών προσώπων (εφεξής οι «πελάτες») που την εμπιστεύονται χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της, και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, ενεργεί δε, αποκλειστικά, προς το συμφέρον τους παρέχοντας διαφάνεια όσον αφορά στην επεξεργασία από μέρους της των προσωπικών τους δεδομένων. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα δήλωση απορρήτου και πολιτική προστασίας προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με το απόρρητο και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον τύπο των πληροφοριών που ζητά και επεξεργάζεται η SCL, και πώς χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα της SCL περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες και διαθέτει περιεχόμενο από τρίτους παρόχους που λειτουργούν και συντηρούνται από εκείνους, χωρίς να έχει τον έλεγχό τους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου και πολιτική προστασίας ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει η SCL και για την ιστοσελίδα της. Όταν ακολουθείτε συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων, θα πρέπει να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου τους.

1. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») αποτελεί νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Απριλίου 2016 που προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018. Ο Κανονισμός, που κατήργησε την προγενέστερη Οδηγία 95/46/ΕΚ, θεσπίζει κανόνες που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και κανόνες που αφορούν στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Από την 25/05/2018 κάθε αναφορά στις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Ν. 2472/1997 νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του Κανονισμού. Είναι ευρέως γνωστός ως «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» (General Data Protection Regulation – GDPR) και βασίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την παρ. 1 του άρθρου 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας (ή εκτελούντος την επεξεργασία) στην Ένωση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης· σύστημα αρχειοθέτησης αποτελεί κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο, είτε αποκεντρωμένο, είτε κατανεμημένο σε λειτουργική, ή γεωγραφική βάση. Ο Κανονισμός όμως, δεν εφαρμόζεται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, καθώς και από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων, ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

 

Outdoor Activities detail 07

 

2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ SCL

Η SCL πρέπει να επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες των πελατών της (Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα) προκειμένου να εκτελεί αποτελεσματικά τις καθημερινές επιχειρηματικές της λειτουργίες και τις υπηρεσίες παροχής των υπηρεσιών της, αλλά και να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία, και τους κανονισμούς που εφαρμόζει. Μέσῳ της πολιτικής απορρήτου της, η SCL δηλώνει τη συμμόρφωση της με τον Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία, αλλά κυρίως επιδεικνύει το σεβασμό της για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Σκοποί της παρούσας πολιτικής απορρήτου της SCL είναι, μεταξύ άλλων: (α) η ενημέρωση των πελατών της και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της για την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων, το σκοπό, τη μεθοδολογία και το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας τους, (β) η διασφάλιση ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων, (γ) η παροχή δυνατότητας σε εκείνους να αίρουν τη ρητή συγκατάθεσή τους όποτε το επιθυμούν, και (δ) η υποχρέωση της για λογοδοσία, ασφάλεια, και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους.

3. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσῳ αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί κάθε πράξη, ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με, ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή, ή η καταστροφή -παραδείγματα επεξεργασίας: διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσία, προσπέλαση/αναζήτηση πληροφοριών σε βάση δεδομένων επαφών που περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αποστολή διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καταστροφή διά τεμαχισμού εγγράφων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αποθήκευση διευθύνσεων IP ή διευθύνσεων MAC κλπ.. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η SCL.

Υπάρχουν ορισμένες Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των οποίων η επεξεργασία κατά κανόνα απαγορεύεται (ευαίσθητα δεδομένα). Τέτοια δεδομένα είναι όσα αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά ή/και βιομετρικά δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, ή δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού προσώπου, σχετίζονται δηλαδή με τη σωματική ή ψυχική υγεία του (περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας) και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Τα δεδομένα αυτά προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη ρητή συγκατάθεσή (συναίνεσή) του για την επεξεργασία τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς -εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση της επεξεργασίας τους δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων· συγκατάθεση αποτελεί κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Επιτρέπεται επίσης, η επεξεργασία τέτοιων ειδικών κατηγοριών δεδομένων υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία: (α) είναι απαραίτητη, εφόσον επιτρέπεται, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, ή/και (β) είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί, ή/και (γ) αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, ή/και (δ) είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, ή/και (ε) είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων κλπ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού.

4. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η SCL

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που θα ζητήσει και επεξεργαστεί (δηλαδή: θα συλλέξει, καταχωρήσει, οργανώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, μεταβάλει, χρησιμοποιήσει, κοινολογήσει με διαβίβαση, διαγράψει ή/και καταστρέψει) η SCL από τους πελάτες της, αναλόγως της νόμιμης βάσης της να προβεί σε τέτοια επεξεργασία τους (δείτε κατωτέρω στοιχ. 5 και 6), είναι συνήθως:

• Δεδομένα Ταυτοποίησης: όπως τίτλος, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή/και μητρώνυμο, επωνυμία (αν εκπροσωπούν νομικό πρόσωπο), αριθμός δελτίου ταυτότητας ή/και αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα και ημερομηνία γέννησης ανηλίκων τέκνων που χορηγούνται μόνον από τον έχοντα την επιμέλειά τους και αν πρόκειται να παρασχεθούν τουριστικές υπηρεσίες και σε αυτά, κλπ.·
• Δεδομένα Επικοινωνίας: όπως τόπος, διεύθυνση και αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας κλπ.·
• Επαγγελματικά Δεδομένα: όπως επάγγελμα, ειδικότητα, επιστημονικός τίτλος (Dr., LL.M., M.D. κλπ.), ακαδημαϊκή ιδιότητα (καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής κλπ.), στοιχεία επαγγελματικής διεύθυνσης ή/και διεύθυνσης εργασίας κλπ.·
• Φορολογικά ή/και Οικονομικά Δεδομένα: όπως αριθμός φορολογικού μητρώου, αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (αριθμός, τύπος, όνομα κατόχου, ημερομηνία λήξης κάρτας, ccv), διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών κλπ.·
• Δεδομένα από τη Χρήση Ηλεκτρονικών ή/και Ψηφιακών Υπηρεσιών: όπως αναγνωριστικά «cookies» και διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (δείτε αναλυτικώς στοιχ. 6.5), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας κλπ.·
• Δεδομένα Καταγραφής Συνομιλιών και Επικοινωνιών: όπως τηλεφωνικές, τηλεομοιοτυπικές (fax) και ηλεκτρονικές (email, messenger, viber κλπ.) κλπ. επικοινωνίες κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης πελατών της, και σύμφωνα με τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις (π.χ. σκοπούς διασφάλισης ποιότητας και απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τυχόν απαντήσεις σε αιτήματα ή ερωτήσεις τους κλπ.)·
• Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων: όπως θέματα υγείας που μπορεί να επηρεάζουν το ταξίδι των πελατών της, ιατρικές βεβαιώσεις για την επιστροφή χρημάτων από αεροπορικές εταιρείες κλπ.· και
• Άλλα Δεδομένα: όπως αριθμός προγράμματος τακτικού επιβάτη (frequent flyer), περαιτέρω πληροφορίες που απαιτούνται από άλλο πάροχο τουριστικών υπηρεσιών (αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ.), ενδιαφέροντα, συνήθειες και προτιμήσεις πελατών για την παροχή πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών (προτιμώμενος όροφος ξενοδοχείου, δωμάτιο καπνιστών, τύπος κρεβατιού κλπ.), ημερομηνίες άφιξης ή/και αναχώρησης, αριθμοί δωματίων και εισιτηρίων κλπ.

Ωστόσο, ο παραπάνω κατάλογος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι εξαντλητικός, και η συλλογή των δεδομένων, καθώς και η εν γένει επεξεργασία τους, εξαρτάται από την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που οι πελάτες ζητούν να τους παρασχεθεί/ούν. Περαιτέρω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν στη SCL οι πελάτες της πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή, και να επικαιροποιούνται άμεσα με δική τους επιμέλεια σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους, ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από τη SCL τόσο για τη διατήρηση των συμβατικών τους σχέσεων μαζί της, όσο και σε εκπλήρωση υποχρέωσης της SCL που απορρέει από τη νομοθεσία, και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Η SCL χρειάζεται τη ρητή συναίνεση των πελατών της, την οποία μπορούν φυσικά να ανακαλέσουν οποτεδήποτε, όταν πρόκειται να επεξεργαστεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (Άρθρ. 9.2.α. Κανονισμού) όπως παραπάνω αναφέρεται, εκτός αν, μεταξύ άλλων:

• η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη, εφόσον επιτρέπεται, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της SCL ή των πελατών της στον τομέα του δικαίου κοινωνικής προστασίας (Άρθρ. 9.2.β. Κανονισμού), ή/και
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων πελατών της, τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη τόσο των νομικών αξιώσεων των πελατών, όσο και της SCL ως υπευθύνου επεξεργασίας εάν οι πελάτες της είναι, ή καταστούν σωματικά ή νομικά ανίκανοι να συγκατατεθούν -λ.χ. αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία κλπ. (Άρθρ. 9.2.γ. Κανονισμού), ή/και
• τα ευαίσθητα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από τους πελάτες της (Άρθρ. 9.2.ε. Κανονισμού).

Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων των πελατών της SCL περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καθώς και από, σχετιζόμενο με πελάτες της, πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Επίσης, εάν πελάτες της SCL της παρέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη σχετική συναίνεσή τους, και να τους έχουν οπωσδήποτε παραπέμψει στην παρούσα πολιτική προστασίας.

5. Η ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SCL

Η Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει στη SCL να επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον έχει την νόμιμη βάση να προβεί σε αυτή την πράξη. Επίσης, απαιτείται να γνωστοποιήσει στον πελάτη τους λόγους της επεξεργασίας. Κατά συνέπεια, η SCL στηρίζεται σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όταν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών της:

• στη συναίνεση του πελάτη (Άρθρ. 6.1.α. Κανονισμού) την οποία ο πελάτης μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποσύρει οποτεδήποτε επικοινωνώντας με την SCL,
• στην εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών -συμβατική σχέση- ή στη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του πελάτη πριν από τη σύναψη σύμβασης που είναι απαραίτητα ώστε να προβεί στη σύναψή της -προσυμβατική σχέση (Άρθρο 6.1.β. Κανονισμού),
• σε νομική υποχρέωση (Άρθρ. 6.1.γ. Κανονισμού), ιδίως όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της SCL με έννομη υποχρέωση της προς τις ρυθμιστικές, δικαστικές και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες, ή επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις των εν λόγω φορέων,
• σε έννομο συμφέρον της SCL ή τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί (Άρθρα 6.1.δ. και 9.2.δ. Κανονισμού), ή/και
• στη ρητή συναίνεση πελάτη όσον αφορά σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων του (Άρθρ. 9.2.α. Κανονισμού), την οποία ο πελάτης μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποσύρει οποτεδήποτε επικοινωνώντας με την SCL.

 

Nightlife detail 04

 

6. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η SCL θα ζητήσει από τους πελάτες της εκείνα από τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα για τους κατωτέρω σκοπούς (ενέργειες, δραστηριότητες, διεργασίες κλπ.) της, ερειδόμενη στις κατωτέρω εκτιθέμενες νομικές βάσεις:

6.1. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: Κατά την καταχώρησή του ως «νέου πελάτη» ή/και την επεξεργασία αιτήματος του πελάτη πριν τη σύναψη της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της SCL σε αυτόν, η SCL θα επεξεργαστεί τα εξής δεδομένα:

♦ τίτλο,
♦ ονοματεπώνυμο,
♦ πατρώνυμο,
♦ επωνυμία (αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο),
♦ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή/και
♦ τηλεφωνικούς αριθμούς σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τον εδώ αναφερόμενο σκοπό αποτελούν:

• η συναίνεση του πελάτη την οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποσύρει οποτεδήποτε επικοινωνώντας με την SCL
• η σύναψη σύμβασης με την έννοια της λήψης μέτρων κατ’ αίτηση του πελάτη που είναι απαραίτητα ώστε να προβεί στη σύναψή της με την SCL, όπως, ενδεικτικά: η αξιολόγηση του αιτήματός του πελάτη για την πρόταση προσφοράς, ερωτήματα σε ξενοδοχεία για τη διαθεσιμότητα δωματίων ή/και σε αεροπορικές εταιρίες για τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων κλπ., και
• νομική υποχρέωση της SCL όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της SCL με έννομη υποχρέωση της προς τις αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες αρχές, όπως, ενδεικτικά: η παροχή πληροφοριών σε μια δημόσια Αρχή, η πρόληψης της τρομοκρατίας κλπ.

6.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, καθώς και για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όταν παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που σχετίζονται με:
(α) τη συμμετοχή τους σε ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (πολιτισμικού, επαγγελματικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος κλπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ή
(β) την παροχή ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προς τον πελάτη, είτε μεμονωμένων, είτε ομαδικών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, καθώς και για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων όταν παρέχει στον πελάτη τέτοιες υπηρεσίες, όπως έκδοση αεροπορικών, οδικών κλπ. εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων, κέντρων spa & resort, και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων, τη μίσθωση αυτοκινήτων, λεωφορείων, αεροσκαφών (charter flights), τις εκδόσεις visa, ή/και
(γ) τη συμμετοχή του σε κάποιο ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΗΜΕΡΙΔΑ - ή ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (εταιρική κλπ.) ή τη συμμετοχή πελάτη σε "extreme sports" και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που διοργανώνει στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
και προκειμένου να εκτελεστεί καλά και ομαλά η σύμβαση παροχής των τουριστικών υπηρεσιών της αναφορικά με τις ανωτέρω διεργασίες (διαμονή, μετακινήσεις, διατροφή, ασφάλιση του πελάτη, συνολική διαχείριση των σχετικών κρατήσεων, καθώς και τη διασφάλιση πληρωμής των υπηρεσιών από τον αντισυμβαλλόμενο πελάτη), η SCL θα επεξεργαστεί, εφόσον απαιτείται, πλέον των υπό στοιχείο 6.1. αναφερομένων, και ορισμένα από τα εξής δεδομένα:

♦ μητρώνυμο,
♦ αριθμό δελτίου ταυτότητας ή/και αριθμό διαβατηρίου,
♦ υπηκοότητα,
♦ ημερομηνία γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα και ημερομηνία γέννησης ανηλίκων τέκνων που χορηγούνται μόνον από τον έχοντα την επιμέλειά τους και αν πρόκειται να παρασχεθούν τουριστικές υπηρεσίες και σε αυτά,
♦ αριθμό φορολογικού μητρώου,
♦ δημόσια οικονομική υπηρεσία,
♦ στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (αριθμό, τύπο, όνομα κατόχου, ημερομηνία λήξης κάρτας, ccv –ωστόσο η SCL δεν αποθηκεύει σε κανένα στάδιο της εκτέλεσης της πληρωμής τα στοιχεία αυτά παραμόνο τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της πληρωμής μέσω «POS»,
♦ διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών κλπ.,
♦ καταγραφή τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και ηλεκτρονικών κλπ. επικοινωνιών κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του πελάτη και σύμφωνα με τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις (προκειμένου λ.χ. να μπορεί να ελέγχει τις διαδικασίες χειρισμού κλήσεων και να διασφαλίζει ότι παρέχει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, ή να αποδείξει τη συμβατική της σχέση με τον πελάτη κλπ.),
♦ αριθμό προγράμματος τακτικού επιβάτη (frequent flyer),
♦ αριθμό αδείας οδήγησης σε περίπτωση κράτησης Ι.Χ. αυτοκινήτου,
♦ ενδιαφέροντα, συνήθειες και προτιμήσεις πελατών για την παροχή πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών (λ.χ. προτιμώμενο όροφο ξενοδοχείου, δωμάτιο καπνιστών, τύπο κρεβατιού κλπ.),
♦ ημερομηνίες άφιξης ή/και αναχώρησης,
♦ αριθμούς δωματίων και εισιτηρίων, ή/και
♦ τυχόν περαιτέρω, επιπρόσθετες, πληροφορίες που απαιτούνται από άλλο πάροχο τουριστικών υπηρεσιών (αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ.).

Η SCL ενδέχεται να επεξεργαστεί και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της που αναφέρονται παραπάνω υπό (α) [οργανωμένα ταξίδια] και (β) [γενικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες] όπως:

♦ προβλήματα υγείας εξαιτίας των οποίων ζητείται από τον πελάτη βοήθεια ή απαιτείται συγκεκριμένη άδεια,
♦ ιατρικές βεβαιώσεις για την επιστροφή χρημάτων από αεροπορικές εταιρείες, ή/και
♦ αλλεργίες, ή άλλες διατροφικές ανάγκες του πελάτη.

Επιπροσθέτως, όταν η SCL παρέχει στους πελάτες της και την υπό (γ) ανωτέρω υπηρεσία [συμμετοχή σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις κλπ.], ενδέχεται να επεξεργαστεί, εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω και εφαρμόζονται αναλόγως όταν οι ως άνω υπό (α) και (β) υπηρεσίες παρέχονται σε συνδυασμό με την υπό (γ) υπηρεσία, και τα εξής δεδομένα:

♦ θέματα υγείας που μπορεί να επηρεάζουν τη συμμετοχή του πελάτη σε κάποια εκδήλωση (αθλητική ή άλλη),
♦ δεδομένα (ποσοστά παρακολούθησης) που απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής ή πιστοποιητικών με μόρια συνεχιζόμενης επιμόρφωσης (ιατρικής, νομικής, οικονομικής κλπ.) όταν αυτό απαιτείται επιπροσθέτως από τις ρυθμίσεις των σχετικών κανονιστικών πλαισίων της νομοθεσίας (εγκύκλιοι Ε.Ο.Φ. κλπ.), ή/και
♦ τυχόν άλλα δεδομένα που εν γένει απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των γραμματειακών υποχρεώσεων της SCL πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το τέλος των εκδηλώσεων, κλπ.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τον εδώ αναφερόμενο σκοπό αποτελούν -αναλόγως της περιπτώσεως:

• η ρητή συναίνεση του πελάτη, όταν πρόκειται για επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων του την οποία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποσύρει οποτεδήποτε επικοινωνώντας με την SCL
• η εκτέλεση της σύμβασης παροχής τουριστικών/ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταξύ του πελάτη και της SCL
• νομική υποχρέωση της SCL όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της SCL με έννομη υποχρέωση της προς τις αστυνομικές, δικαστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές, όπως, ενδεικτικά: η συμμόρφωση της SCL με την τήρηση των φορολογικών παραστατικών και αρχείων συναλλαγών, την έκδοση τιμολογίων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και των σχετικών εντύπων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, την παροχή πληροφοριών σε μια δημόσια Αρχή κλπ. για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων και κινδύνων στον κυβερνοχώρο, ή όταν το ζητήσει μια δημόσια αρχή,
• το έννομο συμφέρον της SCL να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως, ενδεικτικά: η διεκδίκηση οικονομικών της απαιτήσεων από την παροχή υπηρεσιών της, η διαχείριση της επιχείρησής της, η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους πελάτες της, εκτός εάν, βεβαίως, έναντι του συμφέροντος της SCL υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του πελάτη που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, και
• η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του προσώπου του πελάτη ή άλλου προσώπου του οποίου ο πελάτης ασκεί την επιμέλεια, όπως, ενδεικτικά: εάν είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί, χρείται βοηθείας λόγω προβλημάτων υγείας, όταν απαιτείται να εκδώσει συγκεκριμένη άδεια, κλπ., ή να χορηγήσει ιατρικές βεβαιώσεις σε αεροπορικές εταιρείες για την επιστροφή χρημάτων του λόγω αδυναμίας του να ταξιδέψει κλπ.

6.3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΓΝΩΜΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: Κατά την επεξεργασία και τις απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες της, ή όταν της ζητούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, ή προκειμένου να τους παραδώσει υλικό που της έχουν ζητήσει, ή να εξετάσει παράπονα πελατών της αναφορικά με προσφερόμενες υπηρεσίες της, ή για την άποψη ή τη γνώμη των πελατών της για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της ώστε να αξιολογεί το βαθμό ικανοποίησής τους και ακολούθως, να βελτιώνει ή αναβαθμίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης και τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, η SCL θα επεξεργαστεί ορισμένα εκ των υπό στοιχείο 6.1. και 6.2. αναφερομένων δεδομένων, όσα και όταν απαιτείται.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τον εδώ αναφερόμενο σκοπό αποτελούν:

• η ρητή συναίνεση του πελάτη, όπως ειδικώς αναφέρεται παραπάνω,
• η εκτέλεση της σύμβασης παροχής τουριστικών/ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταξύ του πελάτη και της SCL,
• το έννομο συμφέρον της SCL να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως, ενδεικτικά: η διαχείριση της επιχείρησής της, η βελτίωση των υπηρεσιών της, η ανάπτυξη προσθέτων υπηρεσιών, η περαιτέρω εκπαίδευση των στελεχών της, η ικανοποίηση αιτημάτων των πελατών της κλπ., υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός και αναφέρονται παραπάνω (π.χ. το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα του πελάτη).

6.4. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: Κατά τη διεκπεραίωση προωθητικών της ενεργειών και ενημέρωσης του πελάτη μετά το πέρας της παροχής κάποιας υπηρεσίας για τυχόν νέες υπηρεσίες (ενημερωτικό υλικό με προτάσεις για ταξίδια, συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ., καθώς και προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία σχετίζονται με αυτό) που μπορεί να τον ενδιαφέρουν, είτε προφορικώς, είτε εγγράφως (με ηλεκτρονικά ή έντυπα ή άλλα μέσα), όπως, λ.χ. μέσῳ τηλεφώνου, email, ενημερωτικών δελτίων και newsletters, SMS, ταχυδρομικών επιστολών κλπ., καθώς και εάν ο πελάτης δώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου μέσω της ιστοσελίδας της SCL με σκοπό να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο, newsletter κλπ., είτε συμμετείχε είτε όχι σε κάποιο ταξίδι, εκδήλωση κλπ., η SCL θα επεξεργαστεί δεδομένα, όπως:

♦ τίτλο,
♦ ονοματεπώνυμο,
♦ τόπο, διεύθυνση, αριθμό κατοικίας και ταχυδρομικό κώδικα
♦ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
♦ τηλεφωνικούς αριθμούς σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας, ή/και
♦ δεδομένα επικοινωνίας skype, messenger, viber κλπ.

Στη λίστα προσώπων που η SCL στέλνει ενημερωτικό υλικό (newsletters κλπ.), μπορεί να προσθέσει και εκείνους που της δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μαζί της, και που της δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό· σε κάθε αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletters κ.α.) δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη πελάτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να το λαμβάνει εφεξής.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τον εδώ αναφερόμενο σκοπό αποτελούν:

• η ρητή συναίνεση του πελάτη, όπως ειδικώς αναφέρεται παραπάνω,
• η εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της SCL, όταν ο πελάτης ζητήσει την αποστολή ενημερωτικού υλικού ως υπηρεσία, και
• το έννομο συμφέρον της SCL να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως, ενδεικτικά: η διαχείριση της επιχείρησής της, η προώθηση και βελτίωση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της, η εξατομίκευση της επικοινωνίας με τον πελάτη, κλπ.

6.5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ «COOKIES»: Η SCL χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της «cookies» ώστε να συλλέγει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν την επισκέπτονται. Ειδικότερα: η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Ip address-Internet Protocol address) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, smart phones κλπ.) για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο αυτό έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση σε έναν υπολογιστή, η οποία χρησιμοποιείται για τη μοναδική της αναγνώριση. Η ιστοσελίδα της SCL -και συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού της- τοποθετεί μερικές φορές μικρές ποσότητες μικρών αρχείων (δείτε παρακάτω) με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του επισκέπτη. Αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές ως «cookies». Τα «cookies» που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα της SCL σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωρίσουν προσωπικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους επισκέπτες της, αλλά απλώς αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) τους που χρησιμοποιείται πάντα για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο, και δεν έχουν τη δυνατότητα αντιγραφής προσωπικών αρχείων και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του επισκέπτη· επιπροσθέτως, δεν θα μεταδώσουν ιό (virus) και δεν θα αποσπάσουν τη διεύθυνση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επισκέπτη.

Google Analytics Cookies: Χρησιμοποιώντας αυτά τα «cookies» (που αναφέρονται αναλυτικώς παρακάτω ως προς τον τύπο, τη διάρκεια και την επάρκεια προστασίας), η ιστοσελίδα της SCL γνωστοποιεί δεδομένα σε τρίτα μέρη με τη χρήση των υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων «Google Analytics» που προσφέρει η «Google», τοποθετώντας αρχεία «cookies» που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη και μεταβιβάζουν δεδομένα κίνησης ιστοτόπων στους διακομιστές της «Google» ώστε να: (α) παρέχουν πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί τη χρήση που κάνουν στην ιστοσελίδα, (β) να συντάσσονται αναφορές για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και (γ) να παρέχουν άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου (όπως τη βελτίωση διαφημίσεων που αγοράζει η SCL από το δίκτυο της «Google»). Οι υπηρεσίες αυτές δεν ταυτοποιούν μεμονωμένους χρήστες και δεν συσχετίζουν τη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Ip address-Internet Protocol address) του επισκέπτη με κανένα άλλο δεδομένο που τηρεί η «Google». Η «Google» μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται στη πολιτική της («Googles Private Policy »), και να μεταβιβάσει ορισμένα από αυτά τα δεδομένα σε τρίτους υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο, ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Με τη χρήση της ιστοσελίδας της SCL, ο επισκέπτης της συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που συλλέγονται από την «Google» με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας της SCL μπορεί οποτεδήποτε να διαγράψει τα «cookies» από τη συσκευή του ή/και να απενεργοποιήσει οποτεδήποτε τη ρύθμιση των «cookies», ή να βάλει «ειδοποίηση» κάθε φορά που θα λαμβάνει ένα από αυτά στη συσκευή του, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του («browser») πριν εισέλθει στην ιστοσελίδα της. Μπορεί επίσης, να εγκαταστήσει κάποιο από τα πρόσθετα («add-ons» ή «plug-ins») διαχείρισης «cookies» που είναι διαθέσιμα για το πρόγραμμα περιήγησής του, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του προγράμματος περιήγησής σας («browser») που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, ή και μέσω άλλων ιστοσελίδων, όπως ενδεικτικά: οι ιστοσελίδες «www.allaboutcookies.org» και η «www.youronlinechoices.com». Ωστόσο, η απενεργοποίηση των «cookies» μπορεί, ενδεχομένως, να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας της SCL, ίσως και άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Facebook Cookies: εάν ο επισκέπτης είναι συνδεδεμένος στο λογαριασμό του στο «Facebook», το «Facebook» μπορεί να τοποθετήσει «cookies» στη συσκευή του επισκέπτη όταν εκείνος επιλέξει να μοιραστεί υλικό από την ιστοσελίδα της SCL με το «Facebook» χρησιμοποιώντας τη «λειτουργία κοινής χρήσης» («share plug-in»). Αν ο επισκέπτης απενεργοποιήσει αυτά τα «cookies», η «λειτουργία κοινής χρήσης» («share plug-in») δεν θα είναι διαθέσιμη. Η SCL δεν γνωρίζει πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το «Facebook» χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα ή άλλα «plugins». Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του «Facebook» . Αν διαθέτετε λογαριασμό στο «Facebook», αλλά δεν επιθυμείτε το «Facebook» να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο «Facebook» πριν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της SCL.

Google+ Cookies: Η ιστοσελίδα της SCL χρησιμοποιεί την πρόσθετη εφαρμογή «Google plugins» της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «Google Plus» (Google+)· όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της, η οποία εμπεριέχει «ένα plugin της Google», το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) θα δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της «Google». Σύμφωνα με τη «Google», κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συλλέγεται, εάν δεν ενεργοποιήσετε το «plugin» της. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο από τους επισκέπτες που είναι συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο «Google+» την ώρα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της SCL. Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται αποκλειστικά στην πολιτική προστασίας της «Google», και ο πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί περισσότερα μεταβαίνοντας στην εν λόγω πολιτική προστασίας της.

Σε κάθε περίπτωση, από τα παραπάνω «Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών κοινωνικών δικτύων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (Facebook, Google+ κλπ.) εξαιρούνται από τη γενική υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης επισκέπτη (άρθρ. 4 παρ. 5 Ν. 3471/2006 – Γνώμη 4/2012 της Ομάδας Εργασίας EC του αρθρ. 29) της ιστοσελίδας της SCL. Το ίδιο ισχύει και για τα «cookies» που απλώς «θυμούνται» τις επιλογές του επισκέπτη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης της ιστοσελίδας της SCL) και εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του επισκέπτη, «cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο ή/και «Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου («load balancing») σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

Η SCL ενίοτε χρησιμοποιεί τα εξής «cookies» μόνο με τη συγκατάθεση του επισκέπτη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του:

I. ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ: βοηθούν να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
 
Όνομα: UUID#[abcdef0123456789]{32}
Πάροχος: sclevents.gr
Τύπος: HTTP
Λήξη: μόλις ο επισκέπτης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser)
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής

II. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ: Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους.

Όνομα: GPS
Πάροχος: youtube.com
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε μία (1) ημέρα
Σκοπός: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές για να ενεργοποιήσει την παρακολούθηση βάσει γεωγραφικής θέσης (GPS)
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα: IDE
Πάροχος: doubleclick.net
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε έναν (1) χρόνο
Σκοπός:  Χρησιμοποιείται από τη Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του επισκέπτη μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον επισκέπτη
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τιμή: AHWqTUmTb9DxvzZ8C34lfZ5AnR634gafNe35Czoodwix6WdLL9Ui6GQ5ObZ1NDHR
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  PREF
Πάροχος:  youtube.com
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε οκτώ (8) μήνες
Σκοπός: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την Google για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί βίντεο του YouTube σε διαφορετικούς ιστότοπους.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τιμή: f1=50000000
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  rc::c
Πάροχος:  google.com
Τύπος: HTML
Λήξη: μόλις ο επισκέπτης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser)
Σκοπός: Χρησιμοποιείται από τη Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του επισκέπτη του ιστότοπου μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον επισκέπτη
Πηγή:  https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=JoomlaInitReCaptcha2render=explicithl=el-GR
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  est_cookie
Πάροχος:   doubleclick.net
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε μία (1) ημέρα
Σκοπός: Χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν το πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη υποστηρίζει cookies.
Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist= vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  VISITOR_INFO1_LIVE
Πάροχος:  youtube.com
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ημέρες
Σκοπός: Εκτιμά το εύρος ζώνης των επισκεπτών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο του YouTube
Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  YSC
Πάροχος:  youtube.com
Τύπος: HTTP
Λήξη: μόλις ο επισκέπτης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser)
Σκοπός: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία για τα βίντεο από το You Tube που έχει δει ο επισκέπτης
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  yt-player-headers-readable
Πάροχος:  youtube.com
Τύπος: HTML
Λήξη: Μόνιμο
Σκοπός: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με το περιεχόμενο βίντεο του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν το περιεχόμενο βίντεο του περιεχομένου πιο σχετικό με τον επισκέπτη.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής

 

Η συλλογή των παραπάνω «cookies» ενέχει χαμηλούς κινδύνους ως προς την ιδιωτικότητα και επιτρέπει στην SCL να εξατομικεύει τη διαδικτυακή εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητά της και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης των υπηρεσιών της. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τον εδώ αναφερόμενο σκοπό αποτελούν:

• η συναίνεση του επισκέπτη της ιστοσελίδας της SCL, και
• το έννομο συμφέρον της SCL να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως, ενδεικτικά, η βελτίωση των υπηρεσιών της και της διαδικτυακής εμπειρίας που προσφέρει, η προβολή προσφορών που ενδιαφέρουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, η ασφάλεια της ιστοσελίδας κλπ.

 

hotel detail 4

 

7. ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΞΕΙ Η SCL ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η SCL θα συλλέξει προσωπικά δεδομένα μέσῳ τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax), μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms), ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου (αναγνωριστικά «cookies» κλπ.):

• που της χορηγούν οι πελάτες της κάθε φορά που χρησιμοποιούν της υπηρεσίες της μέσῳ σχετικής εντολής τους που δίδεται στην SCL για την παροχή των παραπάνω αναφερομένων τουριστικών υπηρεσιών, ή/και
• μέσῳ της εγγραφής συμμετοχής τους σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις κλπ. (χρησιμοποιώντας και συμπληρώνοντας, επιπλέον των ανωτέρω μεθόδων, δελτίο συμμετοχής, εφόσον υφίσταται· εδώ συμπεριλαμβάνονται και προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων που χορηγούν οι πελάτες της SCL για την παροχή συνεδριακών ή τουριστικών υπηρεσιών σε συνοδά τους μέλη, όπως συζύγους, εξαρτημένα μέλη κλπ.), ωστόσο αποτελεί ευθύνη των πελατών της να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα έχουν χορηγήσει το γνωρίζουν και έχουν κατανοήσει και αποδεχτεί τον τρόπο με τον οποίο η SCL χρησιμοποιεί τα στοιχεία τους, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας, ή/και
• που της χορηγούν επιπροσθέτως οι πελάτες της οικειοθελώς κατά την επικοινωνία τους μαζί της χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό της κέντρο (λ.χ. αποστέλλοντας επιπλέον πληροφορίες στο πλαίσιο ενημέρωσής τους ή διερεύνησης ενδεχόμενης συνεργασίας), ή οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της , ή/και
• από πληροφορίες που λαμβάνει από την, από μέρους των πελατών της, χρήση των υπηρεσιών της, ή υπηρεσιών συνεργατών της προκειμένου να ενημερώσει πελάτες της για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν διάφοροι επιστημονικοί φορείς, υπεύθυνοι επιστημονικών προγραμμάτων και χορηγοί συνεδρίων, εκδηλώσεων κλπ., οι οποίοι έχουν βεβαίως και την ευθύνη διασφάλισης ότι τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα έχουν χορηγήσει στην SCL, γνωρίζουν και έχουν κατανοήσει και αποδεχτεί τον τρόπο με τον οποίο η SCL χρησιμοποιεί τα στοιχεία τους, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας.
• Η SCL δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η SCL ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των πελατών της διασφαλίζονται ως απόρρητες. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών και εργασιών έχουν μόνον η διαχειρίστρια της SCL και οι εταίροι της που απασχολούνται στη SCL. Η SCL δεν γνωστοποιεί, δεν πωλεί, δεν εκμισθώνει, και δεν ανταλλάσσει ή διαβιβάζει με άλλο τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της που συλλέγει, σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση των πελατών της, εκτός αν της επιβάλλεται αυτό από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής· «τρίτος» θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η SCL μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσει ή/και μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της για να ικανοποιήσει αιτήματά τους ή επιχειρηματικές της ανάγκες, και να παρέχει σωστά τις υπηρεσίες της, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή σύμβαση και είναι νόμιμο. Η SCL μεταφέρει δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών και διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της:

• με ρητή συναίνεση των ίδιων των πελατών της, όπως παραπάνω αναφέρεται, ή/και
• για επεξεργασία σε εξωτερικούς της συνεργάτες/παρόχους ή προμηθευτές υπηρεσιών (εφεξής «Προμηθευτές») που της παρέχουν υπηρεσίες συμβουλών ή υποστήριξης, ή/και επικουρούν στην προώθηση των υπηρεσιών της, τους οποίους εμπιστεύεται, προκειμένου να εξασφαλίσει κρατήσεις σε ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια κλπ., και να τηρήσει τις συμβατικές της δεσμεύσεις και συμφωνίες με τους πελάτες της. Οι Προμηθευτές της SCL είναι, ενδεικτικώς, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και λοιπές μεταφορικές εταιρείες, τελωνειακές Αρχές, Υπηρεσίες διαχείρισης αερολιμένων, ταξιδιωτικοί πράκτορες, ασφαλιστικές εταιρείες, νομικοί και άλλοι σύμβουλοι, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών τους στη SCL για λογαριασμό των πελατών της και ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους παρέχει η SCL, σε συμμόρφωση με την πολιτική απορρήτου της και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, ή/και
• για τυχόν νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή κατόπιν αιτήματος παροχής πληροφοριών, λ.χ. με αρμόδιες δημόσιες Αρχές ή/και υπηρεσίες, Δικαστήρια, ρυθμιστικούς φορείς, όταν αυτό είναι εύλογα απαραίτητο και με σκοπό τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία (π.χ. με το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τα συνέδρια και τις επιστημονικές εκδηλώσεις κλπ.).
• Η SCL μπορεί επίσης, να μοιραστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της με τον επιστημονικό φορέα / διοργανωτή επιστημονικής εκδήλωσης στην οποία συμμετέχουν, ή πρόκειται να συμμετάσχουν, ή με παρόχους πληρωμών ή/και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις ακύρωσης και επιστροφής ηλεκτρονικών πληρωμών κλπ.

Η SCL διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της μόνο σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Εφόσον χρειαστεί να δοθεί πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των πελατών της SCL σε Προμηθευτές που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα εξασφαλίσει την εφαρμογή του ίδιου επιπέδου προστασίας των πληροφοριών των πελατών της που προσφέρεται από την ίδια. Κάθε φορά που μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της εκτός του ΕΟΧ, η SCL εξασφαλίζει παρόμοιο βαθμό προστασίας για αυτά, διασφαλίζοντας ότι υλοποιείται ένα από τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

Η SCL διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της μόνο σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Εφόσον χρειαστεί να δοθεί πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των πελατών της SCL σε Προμηθευτές που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα εξασφαλίσει την εφαρμογή του ίδιου επιπέδου προστασίας των πληροφοριών των πελατών της που προσφέρεται από την ίδια. Κάθε φορά που μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της εκτός του ΕΟΧ, η SCLεξασφαλίζει παρόμοιο βαθμό προστασίας για αυτά, διασφαλίζοντας ότι υλοποιείται ένα από τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

• ότι η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συνάψει με τους πελάτες της (λ.χ. σε κρατήσεις πτήσεων με αεροπορική εταιρεία που εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ)
• ότι η διαβίβαση θα βασίζεται στις τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός Ε.Ε./ΕΟΧ που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
• η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής Ε.Ε. – Η.Π.Α., στις περιπτώσεις που η διαβίβαση πραγματοποιείται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο αποδέκτης είναι νομίμως πιστοποιημένος.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:
• ο πελάτης έχει παράσχει προς την SCL τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του, ή/και
• η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της SCL, ή υπάρχει σχετική υποχρέωση της SCL από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση.

9. ΠΑΙΔΙΑ

Επειδή τα παιδιά χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας κατά την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων, ιδίως για τον λόγο ότι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που ενδεχομένως συνεπάγεται η επεξεργασία αυτή, η SCL δεν ζητά και δεν επεξεργάζεται καμία πληροφορία από, ή για, οποιοδήποτε ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς τη συναίνεση του γονέα του ή οιουδήποτε άλλου έχει την επιμέλειά του, καταβάλει δε, κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού που δίνει τη συγκατάθεση στην περίπτωση που πρόκειται για παιδί κάτω των 16 χρόνων. Αν είστε γονέας ή έχετε άλλως την επιμέλεια ανηλίκου, και πιστεύετε ότι έχει αποκαλύψει προσωπικά του στοιχεία στη SCL, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τη SCL. Εάν περιέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αντίληψη της SCL ότι κάποια πληροφορία που της διαβιβάσθηκε σχετίζεται με κάποιο ανήλικο για το οποίο δεν έχει ληφθεί η απαραίτητη συγκατάθεση του έχοντος την επιμέλειά του, η SCL θα διαγράψει άμεσα την πληροφορία από το αρχείο της, και θα διασφαλίσει ότι η πληροφορία αυτή δεν πρόκειται περαιτέρω να γίνει γνωστή σε κανένα τρίτο πρόσωπο.

10. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η SCL ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ

Η SCL διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της καθ’ όλο το χρόνο διαρκείας της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, και μέχρι τη λύση αυτής. Κατόπιν δε, προβαίνει στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της, εκτός αν είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει ορισμένα από αυτά περισσότερο για λόγους τήρησης λογιστικών βιβλίων, άλλους νομικούς λόγους διατήρησης των δεδομένων (όπως λ.χ. συνεχιζόμενη συμβατική σχέση με πελάτες κλπ.) που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη.

Η SCL διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της που της έχουν χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για προωθητικές ενέργειες ή αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletters, emails κλπ.) μέχρι την ανάκληση από μέρους τους της εν λόγω συγκατάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

Δεδομένα όπως ο αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο τύπος, το όνομα κατόχου, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο ccv δεν αποθηκεύονται, και χρησιμοποιούνται μόνον για τη λειτουργία του τερματικού της POS για τη διενέργεια της σχετικής συναλλαγής.

Αναφορικά με τα αναγνωριστικά «Cookies», οι πελάτες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να αποσύρουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους, όπως ειδικώς και αναλυτικώς έχει γνωστοποιηθεί ανωτέρω.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους πελάτες της SCL, θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας.

 

Outdoor Activities detail 02 02

 

11. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η SCL ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της SCL για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών και εργασιών, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο, έχουν μόνον ο διαχειριστής της και οι εταίροι της, όπως προαναφέρθηκε. Σε όλο τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (από τη συλλογή μέχρι την καταστροφή τους), η SCL χρησιμοποιεί κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα, διαδικασίες ασφαλείας, εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές (όπως εκπαίδευση των απασχολουμένων σε αυτήν), τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της από τυχόν κακή χρήση, μεταβολή, παραποίηση, αποκάλυψη, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, ή άλλη παράνομη επεξεργασία, εκτός και εντός διαδικτύου.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της είναι μη-προσβάσιμα· η πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα («Server») της SCL ελέγχεται από «Τείχος Προστασίας» («Firewall»), το οποίο έχει προγραμματιστεί και χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάποια συσκευή ή πρόγραμμα που είναι έτσι ρυθμισμένο, ούτως ώστε να επιτρέπει ή να απορρίπτει πακέτα δεδομένων που περνούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε ένα άλλο. Eπιτρέπει, με άλλα λόγια, τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της.

Σε περίπτωση επίσκεψης της ιστοσελίδας της SCL και διόδευσής σας σε διαδικτυακούς τόπους (websites) τρίτων μέσῳ συνδέσμων (links, hyperlinks), η SCL δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν, και παροτρύνει τους πελάτες της να εξετάζουν προσεκτικά τις πολιτικές των τρίτων όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών τους δεδομένων.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ SCL ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι πελάτες της SCL (και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της, αναλόγως της περίπτωσης σύμφωνα με τα όσα γνωστοπιήθηκαν παραπάνω) έχουν τα εξής δικαιώματα:

♦ Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσής τους οποιαδήποτε στιγμή (υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου και πολιτική προστασίας)·
♦ Δικαίωμα Ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα·
♦ Δικαίωμα Πρόσβασης: να γνωρίζουν τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται η SCL, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, τα σχετικά τους δικαιώματα, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης σε αντίγραφο των προσωπικών τους πληροφοριών·
♦ Δικαίωμα Διόρθωσης: να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή/και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους μέσῳ συμπληρωματικής δήλωσης, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης·
♦ Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας: να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους·
♦ Δικαίωμα Διαγραφής (Δικαίωμα στη Λήθη): να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί η SCL·
♦ Δικαίωμα Εναντίωσης: να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί η SCL·
♦ Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων τους: να ζητήσουν τη μεταφορά των δεδομένων τους από τη SCL σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας· ή/και
♦ Επιφύλαξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας ή παραπόνου στην ΑΠΔΠΧ, εφόσον οι πελάτες θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα δικαιώματα περιορισμού επεξεργασίας, διαγραφής και εναντίωσης ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης του πελάτη με την SCL, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους. Η SCL έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα πελάτη της για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της, ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία. Η άσκηση του παραπάνω «Δικαιώματος στη Φορητότητα των Δεδομένων» δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της SCL, η οποία τελεί υπό τους όρους της παρούσας παραγράφου. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων των πελατών (ή των επισκεπτών της ιστοσελίδας της SCL) ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων και μπορεί να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας (όπως η φορολογική ή η εργατική νομοθεσία).

Οι πελάτες της SCL δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν κάποια αμοιβή για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η SCL διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει εύλογη αμοιβή, αν η αίτησή κάποιου πελάτη είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική, αλλά και για την επεξεργασία τους, όταν με υπαιτιότητα του πελάτη έχουν καταχωρηθεί εσφαλμένα, και πιθανόν να προκληθεί πρόβλημα στην παροχή της υπηρεσίας που παρέχεται (λ.χ. να μην μπορεί να ταξιδέψει αεροπορικώς). Εναλλακτικά, η SCL διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμόρφωσή της προς τέτοιο αίτημα πελάτη της σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η SCL διατηρεί αρχείο με τα μηνύματα επικοινωνίας των πελατών της ώστε να επιλύει τα ζητήματα που τυχόν εκείνοι αντιμετωπίζουν. Σε κάθε περίπτωση, η SCL θα διαχειριστεί τα σχετικά αιτήματα των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η SCL θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα πελάτη της εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της SCL, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή/και του αριθμού των αιτημάτων. Η SCL θα ενημερώσει τον πελάτη σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην παρακάτω διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Η παρούσα πολιτική απορρήτου -που απευθύνεται σε πελάτες της SCL, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων, σε επισκέπτες της ιστοσελίδας της (καθ’ ό τμήμα τους αφορά) και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την SCL, ενώ αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που η SCL παρείχε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας- επικαιροποιείται ή/και τροποποιείται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα με δημοσιοποίηση των αλλαγών στην ιστοσελίδα της. Η SCL επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αλλάξει την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσει οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου της SCL, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα πολιτική προστασίας της SCL για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε οιεσδήποτε απορίες για την πολιτική αυτή, μπορείτε να απευθύνεστε στην SCL.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της SCL είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Για την πρόσθετη ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, σας προτείνουμε να μελετήσετε επιπροσθέτως χρήσιμο υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ ιδιαίτερα:


Το Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΑΠΔΠΧ για τα προσωπικά δεδομένα
Τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του Κανονισμού
Τα Δικαιώματά σας σχετικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Το δικαίωμα καταγγελίας σας στην ΑΠΔΠΧ
Την Προστασία του παιδιού σας
Τον Κανονισμό και τη Νομοθεσία που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL I.K.E.

Διεύθυνση: Προύσης 3, 10440 Αθήνα

Αριθμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ε.Ο.Τ.: 0206Ε60000633301

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 144538001000

Τηλ.: +30 2108228950

Fax: +30 2108228901

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.sclevents.gr

Pin It