Εταιρικά Στοιχεία

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο διαδικτυακός τόπος www.sclevents.gr (εφεξής η "Ιστοσελίδα") της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL I.K.E.», το διακριτικό τίτλο «SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL», με αριθμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ε.Ο.Τ.: 0206Ε60000633301 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144538001000 (εφεξής η «SCL») δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες και πελάτες της SCL και αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει την πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικές με την ίδια την εταιρεία, τις υπηρεσίες της, τις τυχόν πρωτοβουλίες της και τις πολιτικές της (τιμολογιακές, ποιότητας κλπ.) εν γένει. Προ της χρήσεως της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης της παρακαλείται, και οφείλει, να μελετήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της, και, στην περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Η SCL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής (ενδεικτικώς, στο τέλος του κειμένου τους, ως «Τελευταία Ενημέρωση ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ») οι δε επισκέπτες/χρήστες, οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Η επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτών, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των εικόνων και των αρχείων αυτής, και μετά τις όποιες τυχόν αλλαγές τους, και εμπεριέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της SCL και του επισκέπτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μολονότι η SCL και οι συνεργάτες της καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπεται από ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια, η SCL δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών και ουδεμία ευθύνη υπέχει, ακόμα και αμέλεια, για τυχόν θετικές ή αποθετικές ή έμμεσες ή συνακόλουθες ζημίες από επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή/και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ωστόσο, η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της SCL κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη, δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας. Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που δεν αφορούν την ίδια τη SCL και διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας, συλλέγονται από τη SCL από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς να εκφράζουν θέσεις της SCL, η οποία δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, αποδοχή ή έγκρισή τους, και η παροχή τους μέσω της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης με τη SCL ή με τρίτους. Στον επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών, η δε SCL, δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες, ή διαφορές, από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες και η SCL δεν φέρει ευθύνη εάν ανήλικοι την επισκεφθούν αυτοβούλως ή κάνουν χρήση τυχόν υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες για εκείνους.

Από την Ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να οδηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks) σε Ιστοσελίδες (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη τους. Η SCL δεν ευθύνεται για τη νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου αυτού, για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία διατίθενται από τα τρίτα αυτά πρόσωπα μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων, ούτε μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν περιέχουν κακόβουλα προγράμματα, ιούς, κλπ. Η SCL δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η SCL και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες της, και αυτές των εξυπηρετητών της (servers), θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία, και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται.

Η SCL χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των κάθε μορφής ιών Η/Υ, όμως δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες, ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή, ”φόρτωση” (uploading), είτε σε αλλοίωση, ή μόλυνση, με ιούς, ή άλλες, μη επιτρεπόμενες, παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω της Iστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εταιρικές επωνυμίες, λογότυπα της SCL κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της SCL και του εκάστοτε δικαιούχου-τρίτου προσώπου αυτού (παρόχου Ιστοσελίδας), η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, σύνδεση, “φόρτωση” (uploading ή downloading), μετάφραση, ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της SCL. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το δικτυακό τόπο www.sclevents.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, οργανισμών, σωματείων κλπ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες της Iστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο επισκέπτης/χρήστης της Iστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτήν αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η SCL εμπλακεί εξαιτίας τούτου σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα, ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την SCL εκ του λόγου αυτού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και των χρηστών της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η SCL θα διατηρεί σε αρχείο, και θα επεξεργάζεται, τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της μέσω της “ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” της, ή/και μέσω του λογισμικού για τα ηλεκτρονικά μηνύματα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ».

 

Outdoor Activities detail 02

 

COOKIES

Η SCL χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της «cookies» ώστε να συλλέγει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν την επισκέπτονται. Ειδικότερα: η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Ip address-Internet Protocol address) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, smart phones κλπ.) για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο αυτό έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση σε έναν υπολογιστή, η οποία χρησιμοποιείται για τη μοναδική της αναγνώριση. Η ιστοσελίδα της SCL -και συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού της- τοποθετεί μερικές φορές μικρές ποσότητες μικρών αρχείων (δείτε παρακάτω) με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του επισκέπτη. Αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές ως «cookies». Τα «cookies» που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα της SCL σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωρίσουν προσωπικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους επισκέπτες της, αλλά απλώς αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) τους που χρησιμοποιείται πάντα για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο, και δεν έχουν τη δυνατότητα αντιγραφής προσωπικών αρχείων και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του επισκέπτη· επιπροσθέτως, δεν θα μεταδώσουν ιό (virus) και δεν θα αποσπάσουν τη διεύθυνση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επισκέπτη.

Google Analytics Cookies: Χρησιμοποιώντας αυτά τα «cookies» (που αναφέρονται αναλυτικώς παρακάτω ως προς τον τύπο, τη διάρκεια και την επάρκεια προστασίας), η ιστοσελίδα της SCL γνωστοποιεί δεδομένα σε τρίτα μέρη με τη χρήση των υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων «Google Analytics» που προσφέρει η «Google», τοποθετώντας αρχεία «cookies» που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη και μεταβιβάζουν δεδομένα κίνησης ιστοτόπων στους διακομιστές της «Google» ώστε να: (α) παρέχουν πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί τη χρήση που κάνουν στην ιστοσελίδα, (β) να συντάσσονται αναφορές για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και (γ) να παρέχουν άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου (όπως τη βελτίωση διαφημίσεων που αγοράζει η SCL από το δίκτυο της «Google»). Οι υπηρεσίες αυτές δεν ταυτοποιούν μεμονωμένους χρήστες και δεν συσχετίζουν τη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Ip address-Internet Protocol address) του επισκέπτη με κανένα άλλο δεδομένο που τηρεί η «Google». Η «Google» μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται στη πολιτική της («Googles Private Policy»), και να μεταβιβάσει ορισμένα από αυτά τα δεδομένα σε τρίτους υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο, ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Με τη χρήση της ιστοσελίδας της SCL ο επισκέπτης της συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που συλλέγονται από την «Google» με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας της SCL μπορεί οποτεδήποτε να διαγράψει τα «cookies» από τη συσκευή του ή/και να απενεργοποιήσει οποτεδήποτε τη ρύθμιση των «cookies», ή να βάλει «ειδοποίηση» κάθε φορά που θα λαμβάνει ένα από αυτά στη συσκευή του, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του («browser») πριν εισέλθει στην ιστοσελίδα της. Μπορεί επίσης, να εγκαταστήσει κάποιο από τα πρόσθετα («add-ons» ή «plug-ins») διαχείρισης «cookies» που είναι διαθέσιμα για το πρόγραμμα περιήγησής του, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του προγράμματος περιήγησής σας («browser») που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, ή και μέσω άλλων ιστοσελίδων, όπως ενδεικτικά: οι ιστοσελίδες «www.allaboutcookies.org» και η «www.youronlinechoices.com». Ωστόσο, η απενεργοποίηση των «cookies» μπορεί, ενδεχομένως, να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας της SCL, ίσως και άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Facebook Cookies: εάν ο επισκέπτης είναι συνδεδεμένος στο λογαριασμό του στο «Facebook», το «Facebook» μπορεί να τοποθετήσει «cookies» στη συσκευή του επισκέπτη όταν εκείνος επιλέξει να μοιραστεί υλικό από την ιστοσελίδα της SCL με το «Facebook» χρησιμοποιώντας τη «λειτουργία κοινής χρήσης» («share» plug-in). Αν ο επισκέπτης απενεργοποιήσει αυτά τα «cookies», η «λειτουργία κοινής χρήσης» («share» plug-in) δεν θα είναι διαθέσιμη. Η SCL δεν γνωρίζει πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει το «Facebook» χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα ή άλλα «plugins». Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του «Facebook». Αν διαθέτετε λογαριασμό στο «Facebook», αλλά δεν επιθυμείτε το «Facebook» να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο «Facebook» πριν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της SCL.

Google+ Cookies: Η ιστοσελίδα της SCL χρησιμοποιεί την πρόσθετη εφαρμογή «Google plugins» της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «Google Plus» (Google+)· όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της, η οποία εμπεριέχει «ένα plugin της Google», το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) θα δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της «Google». Σύμφωνα με τη «Google», κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συλλέγεται, εάν δεν ενεργοποιήσετε το «plugin» της. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο από τους επισκέπτες που είναι συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο «Google+» την ώρα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της SCL. Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται αποκλειστικά στην πολιτική προστασίας της «Google», και ο πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί περισσότερα μεταβαίνοντας στην εν λόγω πολιτική προστασίας της.

Σε κάθε περίπτωση, από τα παραπάνω «Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών κοινωνικών δικτύων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (Facebook, Google+ κλπ.) εξαιρούνται από τη γενική υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης επισκέπτη (άρθρ. 4 παρ. 5 Ν. 3471/2006 – Γνώμη 4/2012 της Ομάδας Εργασίας EC του αρθρ. 29) της ιστοσελίδας της SCL. Το ίδιο ισχύει και για τα «cookies» που απλώς «θυμούνται» τις επιλογές του επισκέπτη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης της ιστοσελίδας της SCL) και εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του επισκέπτη, «cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο ή/και «Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου («load balancing») σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

Η SCL ενίοτε χρησιμοποιεί τα εξής «cookies» μόνο με τη συγκατάθεση του επισκέπτη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του:

I. ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ: βοηθούν να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
 
Όνομα: UUID#[abcdef0123456789]{32}
Πάροχος: sclevents.gr
Τύπος: HTTP
Λήξη: μόλις ο επισκέπτης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser)
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
 

II. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ: Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους.

Όνομα: GPS
Πάροχος: youtube.com
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε μία (1) ημέρα
Σκοπός: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές για να ενεργοποιήσει την παρακολούθηση βάσει γεωγραφικής θέσης (GPS)
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα: IDE
Πάροχος: doubleclick.net
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε έναν (1) χρόνο
Σκοπός:  Χρησιμοποιείται από τη Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του επισκέπτη μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον επισκέπτη
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τιμή: AHWqTUmTb9DxvzZ8C34lfZ5AnR634gafNe35Czoodwix6WdLL9Ui6GQ5ObZ1NDHR
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  PREF
Πάροχος:  youtube.com
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε οκτώ (8) μήνες
Σκοπός: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την Google για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί βίντεο του YouTube σε διαφορετικούς ιστότοπους.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τιμή: f1=50000000
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  rc::c
Πάροχος:  google.com
Τύπος: HTML
Λήξη: μόλις ο επισκέπτης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser)
Σκοπός: Χρησιμοποιείται από τη Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του επισκέπτη του ιστότοπου μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον επισκέπτη
Πηγή:  https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=JoomlaInitReCaptcha2render=explicithl=el-GR
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  est_cookie
Πάροχος:   doubleclick.net
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε μία (1) ημέρα
Σκοπός: Χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν το πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη υποστηρίζει cookies.
Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist= vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  VISITOR_INFO1_LIVE
Πάροχος:  youtube.com
Τύπος: HTTP
Λήξη: Σε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ημέρες
Σκοπός: Εκτιμά το εύρος ζώνης των επισκεπτών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο του YouTube
Πηγή:  https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  YSC
Πάροχος:  youtube.com
Τύπος: HTTP
Λήξη: μόλις ο επισκέπτης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser)
Σκοπός: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία για τα βίντεο από το You Tube που έχει δει ο επισκέπτης
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής
........................................................................................................................
Όνομα:  yt-player-headers-readable
Πάροχος:  youtube.com
Τύπος: HTML
Λήξη: Μόνιμο
Σκοπός: Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με το περιεχόμενο βίντεο του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν το περιεχόμενο βίντεο του περιεχομένου πιο σχετικό με τον επισκέπτη.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/vds0yqu4wrq?version=3autoplay=1mute=1loop=1rel=0controls=0showinfo=0playlist=vds0yqu4wrq
Τα δεδομένα αποστέλλονται στις Η.Π.Α. και η προστασία τους είναι επαρκής

 

Η συλλογή των παραπάνω «cookies» ενέχει χαμηλούς κινδύνους ως προς την ιδιωτικότητα και επιτρέπει στη SCL να εξατομικεύει τη διαδικτυακή εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητά της και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης των υπηρεσιών της. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τον εδώ αναφερόμενο σκοπό αποτελούν:

• η συναίνεση του επισκέπτη της ιστοσελίδας της SCL, και
• το έννομο συμφέρον της SCL να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως, ενδεικτικά, η βελτίωση των υπηρεσιών της και της διαδικτυακής εμπειρίας που προσφέρει, η προβολή προσφορών που ενδιαφέρουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, η ασφάλεια της ιστοσελίδας κλπ.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ SCL FIRST EVENTS, CONGRESS & TRAVEL I.K.E.
ΑΘΗΝΑ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Η Διαχειρίστρια
Στέλλα Λαγού

Pin It